ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020

31.05.2024Име на проекта: Инвестиции в устойчивото и цифрово икономическо раззвитие на месопреработвателно предприятие СММ Комерс
Бенефициент: „СММ Комерс“ ООД
Мярка: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Цел на проекта: Оборудване на предприятието иновативни производствени мощности в съответствие с най-стриктните изисквания на добрите производствени практики в областта на месопреработката
Договор: BG06RDNP001-4.015-0036-C01 от 01.08.2023 г.
Субсидия: 683 429.67 лв.
Начало на инвестицията: 01.08.2023 г.
Край на инвестицията: 15.03.2024 г.
Постигнати резултати: Повишаване на качеството на продукцията и устойчивостта на предприятието. 

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лична информация съобразно ОРЗД (GDPR). Подробна информация можете да откриете в нашата Декларация за поверителност.

Разбрах