СММ КОМЕРС СЪС СЕРТИФИКАТ FSSC 22000

14.06.2019
Политика за  безопасност на храните

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА за БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. ПОЛИТИКАТА за  БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НА “СММ КОМЕРС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ РАЗФАСОВКИ, ЗАГОТОВКИ, ВАРЕНО- ПУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ, САЛАМИ ВАРЕНО- ПУШЕНИ ТРАЙНИ,  ПРОДУКТИ ОТ РАЗДРОБЕНО И НЕРАЗДРОБЕНО МЕСО - СУРОВО СУШЕНИ. ПРЕОПАКОВАНЕ НА СУБПРОДУКТИ

За ефективно провеждане на Политиката за безопасност на храните, Ръководството е определило следните основни цели:
- Производство на месни продукти при стриктно спазване на определените хигиенни, технологични и нормативни изисквания;
- Оптимизиране на процесите по идентифициране и използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
- Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания при производството;
- Осигуряване на подходящи условия за управление и постоянен мониторинг на определените критични контролни точки в процеса на производството на месни продукти.
- Увеличаване на реализацията чрез разширяване и заемане на нови пазари и оптимизиране на асортимента на произвежданата продукция;
- Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа, с цел постигане на добри резултати;
- Оптимизиране на производствените процеси, подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Заинтересованите страни в съответствие с нормативните изисквания;
- Заделяне на дял от печалбата за реинвестиране в нови мощности и технологии и поддържане на постоянно високо, стабилно качество и гарантиране хранителната безопасност на произвежданите месни продукти;
- Въвеждане на нови методи за проучване, анализ и оценка при изследване специфичните изисквания на Заинтересованите страни и разработване на нови пазари;За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на “СММ КОМЕРС” ООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление безопасността на храните, съответстваща на изискванията на Схемата за сертификация на Системи за безопасност на храните FSSC 22000 в.5. покриваща изискванията на международните стандарти ISO 22000:2018 и ISО/TS 22002-1 националните и европейски нормативни документи за производство на безопасни месни  продукти.

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление безопасността на храната в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.
Като Управител на “СММ КОМЕРС” ООД гр. Нови Искър
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
26.11.2019г.  


Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лична информация съобразно ОРЗД (GDPR). Подробна информация можете да откриете в нашата Декларация за поверителност.

Разбрах