Защита на личните данни

Защита на личните данни
ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г 


Данни за Администратора
Сайтът smmc.bg се е собсвеност и се оперира от СММ Комерс ООД, ЕИК: 200800841, с адрес на регистрация: гр. Нови Искър, Ул. Бял Крем 4. СММ Комерс ООД е търговско дружество, занимаващо се с производство на хранителни продукти.
СММ Комерс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Данни за контакт с СММ Комерс ООД
Местоположение: България, гр. Нови Искър, Ул. Искърско дефиле 109
Телефон: 0893633570
Ел. поща: office@smmc.bg
Интернет страница: smmc.bg

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Име: Станислава Методиева
Тел: 0893633570

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Личните данни са събрани с цел сключването и изпълнението на Договори, както и за спазването на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
 Правни основания: обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договори, както и за спазването на счетоводни, данъчни и други законови задължения на СММ Комерс ООД.
      Лични данни на физическо лице – Ваш представител                                                                    
      Личните данни са събрани с цел установяване на представителната му власт при сключване и изпълнение на Договори. Тези лични данни обикновенно включват имената на лицето и данни относно неговата представителна власт (напр. данни по пълномощно или информация от публичен регистър).
       Правни основания: обработването е необходимо за спазването на заложените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, както и с оглед легитимния интерес на СММ Комерс ООД за установяване на валидната оредставителна власт на физическото лице по отношение на страната по Договори.
        Личните данни се обработват с оглед изпълнението на задълженията и упражняването на правата на  СММ Комерс ООД по Договори. Тези лични данни обикновено включват имената на лицето и неговите данни за контакт (адрес, телефонен номер, факс, имейл адрес) както и информация за позицията му във вътрешната Ви структура (длъжност, отговорност)
         Правни основания: обработването е необходимо за изпълнението на Договори и се осъществява с оглед съществуващо трудовоправно или друго договорно задължение между Вас и субекта на данни. В допълнение, както Вие, така и СММ Комерс ООД имаме легитимен интерес да комуникираме с оглед изпълнението на Договори чрез и във връзка с такива лица за контакт или отговорни лица.
Категория лични данни:
• IP адрес
• Име и фамилия
• Телефонен номер
• E-mail адрес
• ЕИК

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
• Изпращане на отговор при запитване от ваша страна
• Получаване на обратна връзка от клиенти
• Анализ на посещенията и използването на сайта

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.
Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен предста Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.
 Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

=Защо СММ Комерс ООД събира и съхранява лични данни?

За да можем да ви предоставим услугите и продуктите, които можете да намерите на сайта ни е нужно да съберем определени лични данни от ваша страна. Тези услуги и данни са както следва:
• Изпращане на запитване - за да можем да се свържем с вас след като ни изпратите запитване ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, телефонен номер и email адрес
• За да анализираме посещенията и използването на сайта ни е необходимо да съберем лични данни за вашия IP адрес
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство

Как използвате моите лични данни?

Използваме горепосочените лични данни за да можем да:
• Отговорим на ваше запитване
• Изготвяме анализи за изпозлването на сайта, включващи, но не изчерпващи се с: дневен брой посещения, дневен брой уникални посетители, брой и процент на повторните поръчки и др.
• сключване и изпълнение на Договори

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Част от вашите данни, в анонимизиран формат, ще бъдат предавани на трети страни с цел анализ на ползваемостта на сайта. Тези страни са:
• Google Inc. чрез Google Analytics - инструмент за анализ на потребителското поведение
• Facebook Inc. чрез Facebook Pixel - инструмент за анализ на потребителското поведение
Въпреки че данните, които изпращаме към трети страни са анонимизирани и съответно не могат да бъдат използвани за идентификация, поемаме ангажиемтн да гарантираме, че всички изброени организации също отговарят на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и взимат нужните мерки за сигурното им съхранение и обработка.
Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица, нито продавани с цел извличане на финансова или каквато и да е друга изгода.
           При извънредни обстоятелства, е възможно „СММ КОМЕРС“ ООД да предостави лични данни:
а) на лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; б) на компетентни публични органи в производства пред тях;
или
 в) на друго лице, когато се изисква по закон.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

СММ Комерс ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Това включва, но не се изчерпва с: изискването за пазене на фактури за всяка продажба в срок от 5 години.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Мерките включват, но не се изчерпват с: криптиране на връзката между вас и сайта с SSL сертификат, спазване на всички добри практики за обезпечаване на сигурността на уебсайтовете и свързаните с тях бази данни и др.

Вие, като субект на личните данни имате право

        Субектите на данни имат следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:
а) на достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни;
б) на ограничаване на обработването на личните им данни;
в) на жалба до Комисия за защита на личните данни;
         Субектите на данни, чиито данни се обработват имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай че упражнят това си право СММ Комерс ООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
       Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на  СММ Комерс ООД, като се свържат с неговото длъжностно лице по защита на данните на адреса на управление на  СММ Комерс ООД или по ел.поща на  office@smmc.bg
Това можете да направите по следния начин:
• Като кликнете тук, за да изтеглите образец за искане, което да разпечатате, попълните и изпратите до нашия адрес на управление.
• Като кликнете тук, за да отворите формата ни за контакт. Чрез нея можете да изпратите запитване в свободен текст.
• Като отправите искане на посочените контактни данни на СММ Комерс ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите едно или няколко от следните данни: две имена, email адрес или телефонен номер.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лична информация съобразно ОРЗД (GDPR). Подробна информация можете да откриете в нашата Декларация за поверителност.

Разбрах